Geiten

De mogelijke vestiging van een geitenhouderij in Muizenhol (provincie Noord-Brabant, gemeente Gemert/Bakel) was aanleiding tot veel vragen van omwonenden, huisartsen, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst en gemeente. Het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid heeft die vragen ontvangen via de GGD. De vragen zijn voorgelegd aan experts binnen het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Wageningen University & Research (WURWageningen University &Research) en binnen het Institute for Risk Assessment Sciences (IRASInstitute for Risk Assessment Sciences ) van de Universiteit Utrecht.

Een conceptversie van de Q&AQuestion & Answer (vraag en antwoord) is op 21 februari 2017 besproken op een expertmeeting in Bakel. De discussie ging tussen burgers, artsen en experts (IRASInstitute for Risk Assessment Sciences , WURWageningen University &Research en RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), met GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, Kennisplatform, gemeente Gemert-Bakel en provincie Noord-Brabant als waarnemer/toehoorder. Naar aanleiding van deze expertmeeting zijn de aangescherpt, uitgebreid en opnieuw gecheckt door de experts. Een bijeenkomst met omwonenden over de lokale situatie in Muizenhol op 28 maart 2017 heeft nog tot enkele aanvullingen geleid.

Die gaan over de volgende vier onderwerpen:

  • milieufactoren van geitenhouderijen en gezondheid
  • Q-koorts
  • overige dierziekten
  • reducerende maatregelen/afstanden