Het Kennisplatform werkt met de zeven organisaties aan het realiseren van haar doel. Hieronder vindt u de meest gestelde vragen over de werkwijze.

Het Kennisplatform bundelt kennis op het gebied van de effecten van de veehouderij op de gezondheid van mensen. Het doel is de wetenschappelijke informatie over het onderwerp met de partners samen te duiden en beschikbaar te maken voor professionals. Deze professionals zijn onder andere werkzaam bij GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-en, Omgevingsdiensten, gemeenten en agrarische organisaties. Voor deze (lokale) professionals is het vaak ondoenlijk om de hele materie over de relatie tussen veehouderij en humane gezondheid te overzien. Om vragen over de relatie veehouderij en de gezondheid van mensen goed te beantwoorden is daarom het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid opgericht.

De informatie die het Kennisplatform op de website plaatst, is geschikt voor andere organisaties om daar op hun doelgroep afgestemd voorlichtingsmateriaal van te maken. Naast de partners van het Kennisplatform zijn dat ook organisaties zoals Rijkswaterstaat en Stigas. De professionals van die organisaties kunnen een beroep doen op het Kennisplatform. Het Kennisplatform biedt deze professionals aan om mee te denken, tegen te lezen en eventueel door te linken. Daarbij geldt dat het Kennisplatform niet verantwoordelijk is voor het communicatiemateriaal van anderen en dus uitsluitend verantwoordelijkheid draagt voor de informatie van het Kennisplatform zelf.

Voor burgers zijn de GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst-en het eerste aanspreekpunt om hun zorgen te uiten en vragen te stellen. Indien nodig kunnen deze professionals het Kennisplatform inschakelen voor de ontbrekende antwoorden op vragen.

Net als de burger zit ook de veehouder niet in het Kennisplatform. Het perspectief van de veehouder wordt ingebracht door LTO Nederland, zoals het perspectief van de burger door GGD GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio Nederland wordt vertolkt. Ook de andere partners brengen in enige mate de perspectieven van veehouders en burgers in. Het is voor het Kennisplatform belangrijk om de verschillende perspectieven te integreren in de kennisberichten. Zo wordt duidelijkheid geboden, ongeacht de vraagsteller.

In de kennisberichten van het Kennisplatform worden de verschillende perspectieven die bestaan over een onderwerp geïntegreerd en tot één afgewogen verhaal samengevoegd waar de partners van het Kennisplatform overeenstemming over hebben. Binnen het kennisplatform ziet de stuurgroep toe op het verbinden van de verschillende perspectieven. Wellicht ten overvloede wordt benadrukt dat er geen adviezen en meningen worden gegeven door het Kennisplatform.

Geïnteresseerden en belanghebbenden kunnen zich aanmelden voor de e-mailnieuwsbrief die het Kennisplatform met enige regelmaat verstuurt. Deze nieuwsbrief wordt gebruikt om iedereen te informeren over relevante actualiteit, activiteiten van het Kennisplatform, het verschijnen van nieuwe kennisberichten en updates op de website.

De verbinding van het Kennisplatform met bestaande regionale netwerken loopt via de vertegenwoordigers van de partners. Het is een taak van alle leden van het communicatieforum en het expertiseforum om relevante vragen en zorgen uit hun eigen netwerk in te brengen. Zo kunnen de regionale netwerken via de mensen die deelnemen in het Kennisplatform hun vragen stellen aan het Kennisplatform. Bovendien wordt voor het schrijven en reviewen van kennisdocumenten gebruik gemaakt van experts. Zij opereren ook vaak in de landelijke en regionale netwerken. Waar nodig worden ook experts van buiten de organisaties van het kennisplatform betrokken.

Het communicatieforum heeft perscontact en bepaalt hoe persvragen behandeld worden.

De focus van het Kennisplatform is veehouderij en humane gezondheid. De term humane gezondheid is bewust gekozen, zodat duidelijk is dat het naast algemene bevolking ook over individuen en doelgroepen gaat. De aanleiding voor het Kennisplatform is de vraag of er gezondheidsrisico’s zijn voor omwonenden van veehouderijen. Maar juist op dit terrein ontbreekt kennis, terwijl literatuur en kennis over werknemers en hun familieleden wel beschikbaar is. Daarom wordt in de kennisdocumenten zowel over werknemers als over omwonenden informatie gegeven.

Andere dieren dan landbouwhuisdieren worden in principe niet meegenomen, tenzij het nuttig is om de gezondheidsrisico’s van landbouwhuisdieren af te zetten tegen de risico’s van andere dieren zoals gezelschapsdieren om de context goed weer te geven. Er worden op dit moment geen kennisdocumenten voorzien specifiek over andere dieren dan landbouwhuisdieren.

Voor voedselveiligheid geldt hetzelfde. Als het voor het schetsen van de juiste context nuttig is, zal het kennisplatform de gevraagde kennis verzamelen en beschikbaar stellen. Maar er worden geen kennisdocumenten voorzien specifiek over voedselveiligheid.

Bij nieuwe belangwekkende publicaties kan het Kennisplatform besluiten om snel een eerste indruk te geven van de maatschappelijke betekenis. Deze informatie wordt ook op de website geplaatst. Het expertiseforum beoordeelt of een eerste indruk nodig is. Hiervoor wordt gewerkt met de volgende criteria:

  • Geeft publicatie nieuwe informatie over relevante onderwerpen waar nog geen berichten over waren?
  • Wijkt die informatie af van eerdere uitingen of kennisberichten? Bijvoorbeeld nieuw evidentie dat er effecten zijn waar die eerder niet verondersteld werden, of duidelijke redenen waarom eerdere effecten drogredenen moeten zijn, of alleen in het verleden relevant waren en nu niet meer?
  • Levert publicatie duidelijke reductie van eerdere grote onzekerheden? Bijvoorbeeld biologische plausibiliteit waar die eerder niet was
  • Zijn er expliciete vragen over vanuit partners in het Kennisplatform?
  • Is er duidelijke media-aandacht die uitingen rechtvaardigen?

Daarnaast wordt elk jaar voorafgaand aan het jaarplan geïnventariseerd of er nieuwe onderwerpen zijn waarvoor het Kennisplatform een kennisbericht zou moeten leveren. Bij het prioriteren wordt voorrang gegeven aan het actueel houden van reeds beschikbare kennisberichten. De Stuurgroep kan beslissen dat urgentie aanleiding geeft voor een nieuw onderwerp.

Het communicatieforum is verantwoordelijk voor het actueel houden van de algemene informatie op de website.

Jaarlijks inventariseert de algemeen secretaris voorafgaand aan het jaarplan bij het expertiseforum welke kennisdocumenten aan een update toe zijn. Bijvoorbeeld omdat de stand van de kennis over een onderwerp veranderd is of omdat er omstandigheden zijn die maken dat een nieuwe duiding van het onderwerp wenselijk is. Dit voorstel wordt in het jaarplan voorgelegd aan de Stuurgroep. Zodra een update is afgerond komt het document op de website in de vorm van een downloadbare PDF en een geactualiseerde webpagina.

Om te zorgen dat de kennisdocumenten relevant en actueel blijven na publicatie, wordt naast de review door experts van de zeven deelnemende organisaties soms ook een review door externe experts uitgevoerd. Bovendien wordt een kennisdocument ook minimaal één keer besproken met belanghebbenden, bijvoorbeeld tijdens een workshop op het symposium.

Bij nieuwe belangwekkende publicaties kan het Kennisplatform besluiten om snel een eerste indruk te geven van de maatschappelijke betekenis. Deze informatie wordt in de vorm van een signalering onder Nieuws op de website geplaatst. Wanneer een uitgebreide duiding van de publicatie gewenst is, wordt dit in een Q&AQuestion & Answer (vraag en antwoord) uitgewerkt. Het expertiseforum heeft als taak om relevante publicaties te signaleren en relevante vragen en zorgen te formuleren.

Tot slot is er onder Contact een reactiemogelijkheid op de website. Hier kan iedereen opmerkingen over de informatie op de website doorgeven aan het secretariaat.

Het doel van het Kennisplatform is niet om volledig te zijn. Het gaat om het beschikbaar maken van kennis op maatschappelijk revelante, gevoelige punten waar in de praktijk discussie over ontstaat rondom het thema veehouderij en humane gezondheid.

Het Kennisplatform verwijst naar relevante bronnen voor meer informatie. De eigen Kennisplatform documenten worden wel allemaal via de website ontsloten.

Het bepalen van de partij voor de meest geschikte beantwoording van de vraag is afhankelijk van de aard van de vraag. Concrete vragen zet het Kennisplatform gericht door aan de partij die een reguliere taak heeft om die te beantwoorden. Van andere signalen die bij het kennisplatform binnenkomen, wordt door de algemeen secretaris – eventueel in overleg met leden van het expertiseforum en communicatieforum -  bepaald of die worden doorgegeven en aan wie. Specifieke kennisvragen die bijvoorbeeld uit workshops naar voren komen, worden behandeld door experts van het expertiseforum.

Het doel van het Kennisplatform is het aan professionals beschikbaar stellen van kennis en informatie waarover met de zeven organisaties gezamenlijk overeenstemming is. Voor het Kennisplatform is het bereiken van autoriteit geen doel op zich. Het kan in de loop van de tijd worden verdiend. Of een organisatie als het Kennisplatform gezag en autoriteit heeft, zal in hoge mate afhangen van de kwaliteit en de waardering van de kennis die bijeen gebracht wordt door de experts. Een andere belangrijke factor voor het verkrijgen van autoriteit is de mate van sensitiviteit van de deelnemende organisaties voor vragen die in de samenleving leven en waar het Kennisplatform helderheid kan bieden.

Nee, dit moeten de samenwerkende organisaties van het Kennisplatform zelf doen in hun eigen dagelijkse praktijk.

Het Kennisplatform voorziet de teksten niet standaard van bronvermelding, maar verwijst wel naar relevante bronnen waar de teksten op gebaseerd zijn. Het is nadrukkelijk niet de bedoeling om uitputtende literatuurreferenties op te nemen. De kennisberichten hebben geen wetenschappelijke status, maar bevatten wel de meest recente kennis van experts rond het thema veehouderij en humane gezondheid.

In specifieke gevallen van nieuwe inzichten zal het Kennisplatform uiteraard wel aan bronvermelding doen.

Het Kennisplatform geeft geen adviezen en voert geen nieuw onderzoek uit. Het kennisplatform levert neutrale, gewogen kennis, die recht doet aan de verschillende perspectieven op deze kennis. Het communicatieforum redigeert de teksten en let er onder andere op dat er geen beleids- en politieke boodschappen in voorkomen.

Het duiden van de kennis houdt in dat ook de kwaliteit van de kennis wordt beoordeeld. De kennis die ontsloten wordt kan gebruikt worden bij het maken van afwegingen, onder andere doordat de kennis in een bredere context geplaatst wordt en omdat de boodschap van het kennisplatform door de zeven organisaties wordt gedragen. Het kennisplatform levert niet een model of instrument voor de afweging. Ook doet het kennisplatform geen uitspraak wat acceptabel is, omdat dat een beleidsmatige of politieke keuze is. Het kennisplatform kan wel helpen door risico’s in context te plaatsen.