Samenwerking financierende partijen

Het Kennisplatform wordt gefinancierd door de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn & Sport (VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport), Economische Zaken & Klimaat (EZK) en Infrastructuur & Waterstaat (IenW); de provincies Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel, Limburg, Utrecht en Friesland; 13 omgevingsdiensten in veedichte gebieden in Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg; LTO Nederland en acht diersectoren: ZuivelNL, AVINED, Producentenorganisatie Varkenshouderij (POV), Stichting Brancheorganisatie Kalversector (SBK), Nederlandse Geitenzuivel Organisatie (NGZO) en de vleesveesector, schapensector en konijnensector. De financiers worden elk halfjaar uitgenodigd voor een gezamenlijk overleg met het bestuur.

De samenwerking van de zeven partners van het Kennisplatform Veehouderij en humane gezondheid valt uiteen in drie onderdelen.

Betrokkenheid als financier

 

Financiersoverleg

  • Iedere financier heeft een vertegenwoordiging benoemd die namens de Stuurgroep bijeenkomt voor een gezamenlijk overleg. Dit gebeurt in principe elk half jaar, tenzij er in het Financiersoverleg wordt vastgesteld dat een hogere frequentie nodig is. Het Financiersoverleg is bedoeld om de vinger aan de pols te houden. Namens de financiers zitten hier de volgende vertegenwoordigers in:
  • Namens rijksoverheid: Ministerie VWSMinisterie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Ministerie LNV, Ministerie IenW,
  • Namens decentrale overheden: Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant, Wethouder gemeente Barneveld
  • Namens agrarisch bedrijfsleven: Portefeuillehouder gezonde dieren LTO Nederland, vertegenwoordiger diersectoren

Voorbereiding financiersoverleg

Ter voorbereiding op dit Financiersoverleg wordt voor ieder van de drie delen (rijk, decentraal en bedrijfsleven) een voorbespreking georganiseerd waar ook de andere financiers voor uitgenodigd worden.

Jaarplan en Jaarverslag

Het jaarplan en jaarverslag worden ter kennisname aangeboden aan de financiers. Zij worden ook uitgenodigd voor de jaarlijkse brainstormbijeenkomst over het jaarplan voor het volgende jaar. Een concept jaarplan of jaarverslag wordt in de stuurgroep besproken. De opmerkingen van de stuurgroep worden verwerkt, waarna een definitief concept beschikbaar is dat in de eerstvolgende stuurgroep wordt vastgesteld. Het definitief concept - of het vastgestelde jaarverslag als dit qua timing zo uitkomt - wordt geagendeerd in het Financiersoverleg.

Betrokkenheid als inhoudelijk deskundige

Het Kennisplatform is een samenwerking van zeven organisaties, die in gezamenlijkheid bestaande kennis duidt. Een belangrijk doel van deze samenwerking is om het perspectief humane gezondheid en het perspectief veehouderij samen te brengen. 

Het is voor de kennisproducten van het Kennisplatform belangrijk om een goed beeld van de maatschappelijke vragen en behoeften te krijgen en om bij de beantwoording de sectorkennis te benutten. Daarnaast wordt soms breder deskundigheid geworven voor een kennisproduct. Het Kennisplatform bepaalt vervolgens wat er met deze input wordt gedaan.

Betrokkenheid als belangenbehartiger

Het doel van het Kennisplatform is om snel duidelijkheid te geven bij vragen of zorgen in de samenleving. Bij twijfels over hoe wetenschappelijke inzichten in de praktijk worden gebruikt kan het Kennisplatform duidelijkheid scheppen over de stand van kennis en deze kennis duiden in de maatschappelijke context. Om dat te kunnen doen, is het van belang dat dergelijke signalen ook bij het Kennisplatform terecht komen. De partners dienen zelf te zorgen dat signalen uit de eigen branche bij het Kennisplatform terecht komen.

Hetzelfde geldt voor het beschikbaar komen van nieuwe relevante wetenschappelijke publicaties of van ongenuanceerde boodschappen over wetenschappelijke publicaties in de media. Door vragen en zorgen in dit soort situaties kenbaar te maken bij het Kennisplatform, kan het Kennisplatform een reactie geven op actualiteit of een duiding op wetenschappelijke inzichten (in een kort kennisbericht of in een Q&AQuestion & Answer (vraag en antwoord) ).

Het Kennisplatform beoordeelt per geval of en hoe er actie ondernomen wordt en koppelt dit altijd terug aan de vraagsteller. Zeker als het raakt aan een specifieke lokale veehouderij ontwikkeling, handelt het Kennisplatform altijd in nauw overleg met eventueel betrokken overheidspartijen (vaak gemeente, GGDGemeentelijke/gewestelijke gezondheidsdienst, Omgevingsdienst en Provincie), zodat het Kennisplatform geen partij wordt in de lokale besluitvorming.